Privacyverklaring

Bij Bir is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring en vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
Postadres : Drakesteinstraat 5, 4834 RM Breda
E-mailadres : info@bijbir.nl
Website : www.bijbir.nl
Opslag persoonsgegevens

Doel
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten, trainingen of coachtrajecten, hebben wij van
u een aantal gegevens nodig. Bij Bir doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat
er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke gegevens en tevens dat onbevoegden geen
toegang hebben tot uw gegevens.

Gebruik
Bij Bir gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de coaching, training en/of overige
activiteiten en voor communicatie met cliënten en cursisten, bijvoorbeeld door het versturen van de
nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij op uw verzoek en met
uw uitdrukkelijke toestemming.
Uitzondering hierop is als er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen.
Dan zal Bij Bir handelen conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit
wordt echter altijd eerst met u besproken.

Bewaartermijn
Bij Bir bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zaken die samenhangen met onze boekhouding
wordt de wettelijk verplichte bewaartermijn van de belastingdienst van 15 jaar aangehouden.

Rechten
Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens,
stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar Birgit van Oosterhout via info@bijbir.nl

Nieuwsbrieven en e-mails
Bij Bir stuurt nieuwsbrieven en e-mails aan personen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Wenst u
onze nieuwsbrieven en e-mails niet langer te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar info@bijbir.nl
Wij zorgen dan dat u direct uitgeschreven wordt.

Klachten
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels, kunt u zich richten tot Birgit van
Oosterhout via info@bijbir.nl
Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming is te vinden op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl