Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bij Bir

1.
Betaling: Alle geleverde diensten dienen voor aanvang van de dienst betaald te zijn. Mocht de
betaling binnen de gestelde termijn niet voldaan zijn, dan worden er administratiekosten in rekening
gebracht.

2.
Annulering: Als een individuele afspraak niet kan doorgaan, dan kan deze tot 48 uur van te voren
kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 48 uur en bij no-shows brengen wij het
normale tarief in rekening.
Deelname aan workshops en trainingen kunnen tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden
geannuleerd. Vanaf 3 weken voor aanvang tot 3 dagen voor aanvang wordt 50% in rekening
gebracht. Binnen 3 dagen voor aanvang wordt 100% gefactureerd.

3.
Reiskosten: Mijn standplaats is de Drakesteinstraat in Breda. Indien het nodig of gewenst is dat ik
naar een andere locatie kom, dan breng ik 0,25 euro per kilometer in rekening.

4.
Bij Bir is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar van beide
gezaghebbende ouders toestemming nodig is voor deelname aan een workshop, training of
coachtraject.

5.
Geheimhouding: Bij Bir verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
verstrekt wordt door cliƫnten. Uitzondering hierop is dat als er signalen zijn die de veiligheid van u
en/of uw kind in gevaar brengen. Dan zal Bij Bir handelen conform de wettelijke meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken.

6.
Bij Bir is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de
privacyverklaring en vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.